Política de privacidad

En cumprimento do disposto na Lei Orgánica 15/1999, de Protección de datos de Carácter Persoal, informámoslle que os datos persoais facilitados por Vde. a través dos formularios deste WEBSITE incorporaranse aos ficheiros titularidade de Pompas Fúnebres Santa Marta S.L. (en diante, A ENTIDADE), segundo o tipo de servizo ou información solicitados. A ENTIDADE ten o seu domicilio social en Avenida de Erbecedo, 32 15147 Coristanco (A Coruña).

Así mesmo, ao pulsar o botón «enviar» Vde. consente que os seus datos persoais sexan tratados para prestarlle o servizo ou fornecerlle a información solicitada e para remitirlle información comercial dos produtos ou servizos comercializados ou prestados por A ENTIDADE.

Vde. garante que os datos aportados a través dos formularios son verdadeiros, exactos, completos e actualizados. No caso de que os datos aportados pertencesen a un terceiro distinto de quen facilita os datos, debe Vde. informar a devandito terceiro dos aspectos contidos nesta Política e obter a súa autorización para facilitar os seus datos para os fins sinalados.

Vostede poderá revogar o consentimento prestado así como, exercer de xeito *gratuíto os seus dereitos de acceso, cancelación, rectificación e oposición dirixíndose á seguinte dirección de correo electrónico contacto@gruposantamarta.es ou ao domicilio social indicado anteriormente.

O portal informa que A ENTIDADE, para evitar que os datos persoais solicitados altérense, perdan ou se traten ou usen de forma non autorizada ou por outras persoas, adoptaron respectivamente as medidas de seguridade previstas ao efecto no RD 1720/2007, de 13 de Decembro, polo que se aproba o Regulamento de desenvolvemento da Lei Orgánica 15/1999 e obrigan ao persoal responsable a cumprir o seu deber de segredo e custodia dos datos de carácter persoal.